Klauzula informacyjna

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) informujemy Państwa, ze przetwarzamy między innymi dane osobowe:
• klientów będących osobami fizycznymi,
• w przypadku klientów kancelarii będących osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej – dane osobowe osób uprawnionych do reprezentacji takich podmiotów, pracowników i współpracowników takich klientów,
• osób zgłaszających się do Kancelarii w celu uzyskania pomocy w zakresie doradztwa prawnego świadczonego przez kancelarię, jak również osób, których dane zostały uzyskane przy okazji świadczenia takich usług na rzecz klientów Kancelarii;
• osób współpracujących z Kancelarią w sposób stały bądź sporadyczny przy świadczeniu usług przez Kancelarię;

W związku z powyższym Kancelaria przekazuje Państwu istotne informacje związane z faktem przetwarzania przez nas danych osobowych.
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych jest:
Kancelaria Radcy Prawnego Justyna Szondelmajer z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 182 lok. 254, 90 – 368 Łódź (NIP: 947 188 93 77)
Kancelaria Radcy Prawnego Marek Wnuk z siedzibą w Łodzi przy ul. Cebertowicza 19, 01 – 164 Łódź (NIP: 947-153-46-39)
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
Można się z nami skontaktować:
a) telefonicznie: +48 668 511 255, +48  501 020 845;
b) pod adresem e-mail: kancelaria@lodz-radcaprawny.pl;
c) w  Kancelarii pod adresem: ul. Legionów 93/95 lok. 6

CELE PRZETWARZANIA DANYCH
Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą, gdy jest to niezbędne do:
1. zawarcia i wykonania umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w tym w szczególności umowy obsługi prawnej bądź umowy o świadczenie usług na rzecz Kancelarii przez dostawców takich usług;
2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego; 
3. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, za które administrator uznaje w szczególności: dochodzenie, ustalenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, ustalanie konfliktów interesów i naruszeń etycznych w zakresie niezbędnym do przeciwdziałania nadużyciom, w celach archiwalnych i statystycznych, jak również świadczenie usług na rzecz klienta, w sytuacji, w których interes klienta jest nadrzędny wobec interesów, praw i wolności osoby, których dane dotyczą

KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH
Kancelaria przetwarza następujące kategorie danych osobowych:
• dane mające na celu potwierdzenie tożsamości takie jak imię i nazwisko, numer PESEL, numer dowodu osobistego, datę urodzenia;
• dane kontaktowe, takie jak: numer telefonu, adres email, adres zamieszkania;
• dane dotyczące wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego – jeśli jest to konieczne z punktu widzenia świadczonych usług;
• dane dotyczące sytuacji majątkowej i finansowej – jeśli jest to konieczne z punktu widzenia świadczonych usług;
• dane dotyczące działalności zawodowej, gospodarczej;
• dane dotyczące stanu cywilnego – jeśli jest to konieczne z punktu widzenia świadczonych usług;

Ponadto Kancelaria może przetwarzać inne kategorie danych osobowych, o ile nie można zakwalifikować tych danych do żadnej ze wskazanych grup, a przetwarzanie jest dokonywane w celach określonych niniejszą informacją;
KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH
Odbiorcami danych mogą być podmioty z następujących kategorii:
• współpracujący z Kancelarią adwokaci, radcowie prawni, notariusze oraz inne podmioty świadczące usługi prawne i samodzielnie decydujące o celach i sposobach przetwarzania danych;
• podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy i organy państwowe);
• biura informacji gospodarczej;
• podmioty świadczące usługi:
– płatnicze;
– księgowo- finansowe;
– audytorskie i kontrolne;
– windykacyjne;
– pocztowe oraz kurierskie

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY
Kancelaria nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
1. celem wykonania umowy/ umów – do momentu ich rozwiązania bądź wygaśnięcia;
2. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń bądź wniesienia sprzeciwu;
3. celem wypełnienia ciążących na Kancelarii obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
• prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania i uzupełnienia, ograniczenia ich przetwarzania i usunięcia;

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza RODO
PRAWO SPRZECIWU
Mają Państwo możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, o ile przetwarzanie to odbywa się w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit.f RODO.
PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY
O ile przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą osoba ta ma możliwość cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, dokonanego na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.
INFORMACJA CO DO WYMOGU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH I NIEPODANIA
W zakresie przetwarzania danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt 2 powyżej, obowiązek podania danych jest wymogiem ustawowym; z kolei w przypadku przetwarzania danych w celach, o których mowa w pkt 1 i 3, obowiązek podania danych jest wymogiem umownym – podanie danych osobowych we wszystkich celach, o których mowa powyżej, jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy z kancelarią.