dr_3

Wysokość oraz forma wynagrodzenia Kancelarii z tytułu świadczenia usług jest każdorazowo ustalana w porozumieniu z Klientem. Ceny za usługi świadczone przez Kancelarię są pochodną wybranej przez Klienta formy współpracy (jednorazowa lub stała) oraz charakteru sprawy i przewidywanego nakładu pracy.

 

 

Do wszystkich należności Kancelarii doliczany jest podatek od towarów i usług VAT w aktualnie obowiązującej wysokości.
Zapraszamy do zapoznania się z zakresem usług świadczonych przez Kancelarię.

Coins stacked pile, calculator, open book light background. Calculation of financial stability and business development
Male arm count hundred dollar bills closeup. Bribery accept backhander banknote venality laundering back scheme offshore company irs employee kickback collusion lobby gift compensation contribution

STAWKA KWOTOWA

Kancelaria dobiera indywidualnie kwotę wynagrodzenia netto do konkretnej sprawy. Wynagrodzenie ustalone według stawki kwotowej określane jest z góry oraz nie ulega zmianie niezależnie od ilości godzin poświęconych na rozwiązanie danego problemu. Ten sposób rozliczeń stosowany jest najczęściej wobec klientów indywidualnych

STAWKA GODZINOWA

Kancelaria ustala indywidualnie z klientem kwotę wynagrodzenia netto za 1 godzinę poświęconą Klientowi. W ramach tej formy rozliczeń Klient otrzymuje na koniec każdego miesiąca lub po wykonaniu zleconego zadania szczegółowe zestawienie podjętych przez Kancelarię działań. Niewątpliwą zaletą tej formy wynagrodzenia jest adekwatność wynagrodzenia do nakładu czasu niezbędnego dla wykonania zadania. Stawka godzinowa najczęściej stosowana jest wobec podmiotów gospodarczych.

379
741

STAWKA RYCZAŁTOWA

Kancelaria oferuje także rozliczenie w formie miesięcznej stawki ryczałtowej ustalonej indywidualnie z Klientem. Głównymi zaletami tego systemu rozliczenia jest przewidywalność i niezmienność kosztów świadczonej pomocy prawnej niezależnie od ilości zleconych Kancelarii spraw w danym miesiącu. Stawka ryczałtowa najczęściej stosowana jest wobec przedsiębiorców w ramach stałej obsługi prawnej.

SUCCESS FREE

Kancelaria stosuje także system wynagrodzenia podstawowego oraz wynagrodzenia dodatkowego określonego procentowo. Wysokość tych składników wynagrodzenia jest każdorazowo ustalana w zawieranej z klientem umowie, a premia podlega zapłacie wyłącznie w przypadku uzyskania pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy.

Success deals, Women shaking hands represent sale, Asian couple meeting consulting with insurance agent present analysis data the charts and graphs, Individual income tax return, finance business report.